Naam, zetel, duur, doel en middelen.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam van Sportvereniging “Sparta” en is gevestigd te Stellendam.

Artikel 2.

De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan, te rekenen vanaf de dag van haar oprichting, zijnde 15 januari 2016.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van de sport in de meest ruime zin van woord.

Artikel 4.

Zij trachten dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

 1. het geregeld houden van oefeningen.
 2. het doen plaats hebben van wedstrijden.
 3. het geven van uitvoeringen.
 4. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 5.

Een besluit tot opheffen van een bestaande afdeling der in artikel 4 bedoelde middelen kunnen slechts worden genomen als op de wijze, als voor wijziging der statuten der vereniging is voorgeschreven.

Leden.

Artikel 6. 

De vereniging bestaat uit :

 • Senior – leden.
 • Junior – leden.
 • Adspirant – leden.
 • Kleuter – leden.
 • Ere – leden.
 • Leden van verdiensten.
 • Ondersteunende leden.

Onder leden worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen begrepen. Stemgerechtigd zijn zij, die tot de senior leden behoren en de leeftijd  van 16 jaar hebben bereikt.

Artikel 7.

Senior – leden zijn zij, die aan de oefeningen deelnemen, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en aangenomen zijn volgens artikel 14, 15 en 16 van het huishoudelijk reglement. 

Artikel 8. 

Junior – leden zijn zij, die aan de oefeningen deelnemen, de leeftijd van 12 jaar, doch nog niet van 16 jaar hebben bereikt. 

Artikel 9.

Adspirant – leden zijn zij, die aan de oefeningen deelnemen, de leeftijd van 6 jaar, doch nog niet van 12 jaar hebben bereikt. Zij worden als adspirant – lid aangenomen volgens artikel 64 van het reglement. 

Artikel 10.

Kleuter – leden zijn zij , die aan de oefeningen deelnemen, de leeftijd van 4 jaar, doch nog niet van 6 jaar hebben bereikt.  Zij worden als kleuter – lid aangenomen volgens artikel 64 van het reglement. 

Artikel 11. 

Ere – leden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de lichamelijke opvoeding in het algemeen of jegens de vereniging in het bijzonder op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering met ⅔ der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Zij hebben recht de algemene vergadering bij te wonen, doch betalen geen contributie.

Artikel 12.

Leden van verdiensten zijn zij, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en die door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur als zodanig of met andere titel zijn benoemd. De benoeming als zodanig brengt noch rechten noch verplichtingen met zich mee.

Artikel 13.

Ondersteunende – leden zijn zij, die de vereniging met een geldelijke bijdrage van € 15,00 per jaar steunen. Zij nemen geen deel aan de oefeningen, wedstrijden en uitvoeringen. 

Lidmaatschap.

Artikel 14. 

Zij, die lid wensen te worden, moeten zich opgeven bij het dagelijks bestuur.

Artikel 15. 

Zij, die als lid toetreden, betalen inschrijfgeld van € 5,00

Artikel 16.

Ondersteunende leden, die als werkend lid wensen toe te treden, kunnen alleen worden aangenomen volgens artikel 14 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 17.

Het lidmaatschap eindigt door: 

 1. Overlijden.
 2. Schriftelijke opzegging.
 3. Royement.

Artikel 18.

Opzegging kan alleen schriftelijk aan het bestuur geschieden, nadat contributie schuld is aangezuiverd, en 1 maand opzegtermijn is betaald.

Artikel 19. 

Royement wordt uitgesproken door het bestuur in geval van wanbetaling. Royement wegens overtreden der Statuten of huishoudelijk reglement, wangedrag, benadeling der vereniging kan alleen door de ledenvergadering worden uitgesproken.

Artikel 20. 

Royement kan opgeheven worden door de ledenvergadering. Hij of zij kan als lid na rehabilitatie volgens artikel 14 van het huishoudelijke reglement worden aangenomen. 

Artikel 21.

Een lid kan voor bepaalde redenen voor een zekere tijd geschorst worden. Over opheffing of voortzetting van een schorsing wordt op een binnen 3 maanden bijeen te roepen ledenvergadering beslist. Op deze vergadering wordt de geschorste gelegenheid gegevens zich te verantwoorden. Schorsing kan veranderd worden in royement.

Rechten en plichten der leden.

Artikel 22.

Senior – leden hebben het recht :

 1. Nieuwe leden te introduceren.
 2. Bezwaren in te dienen tegen kandidaat – leden.
 3. Bezwaren schriftelijk aan bestuur in te dienen.

Artikel 23.

Ondersteunende leden en leden van verdienste mogen de algemene vergadering bijwonen. Zij mogen op voorstel van het bestuur hun advies geven. 

Artikel 24. 

De senior – leden zijn verplicht:

 1. Te handelen volgens de besluiten, genomen op de algemene vergadering.
 2. De contributie op tijd te betalen.
 3. De vergaderingen bij te wonen. 

Geldmiddelen.

Artikel 25.

De baten der vereniging bestaan uit:

 1. Contributie.
 2. Donatien.
 3. Inleggelden.
 4. Schenking en andere baten.

Artikel 26.

De verenigingscontributie wordt in een algemene vergadering vastgesteld. De contributie wordt aan het eind van de lopende maand geïncasseerd.

Artikel 27.

Leden, die langer dan één maand door geldige redenen de oefeningen niet kunnen bijwonen ( bijvoorbeeld door ziekte ), kunnen daarna vrijgesteld worden van contributie betaling.

Artikel 28.

Indien de vereniging is aangesloten is bij het K.N.G.U. of andere bonden, zijn de senior – en de juniorleden verplicht tot betaling van de hiervoor verschuldigde contributie. Deze is opgenomen in de maand contributie. 

Artikel 29.

Indien een lid zijn contributie zes weken schuldig blijft en na een schriftelijke aanmaning van het bestuur niet binnen acht dagen voldoet, kan hij door het bestuur worden geroyeerd. 

Artikel 30.

De contributie voor ondersteunende leden bedraagt tenminste             € 15,00 per jaar. 

Bestuur.

Artikel 31.

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen, waarin zowel mannelijke als vrouwelijke leden zitting kunnen hebben. Het bestuur is tot 7 personen tot uitbreiding vatbaar. Zij worden alleen uit en door de stemgerechtigde leden gekozen. 

Artikel 32.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris ( esse ) en penningmeester ( esse ), benevens 2 commissarissen ( essen ). De eerste drie vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden onderling verdeeld. 

Artikel 33.

Jaarlijks treedt het bestuur in zijn geheel af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 34.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Het is bevoegd tot alle handelingen binnen de werkkring der vereniging, voorzover niet bij de statuten of enig reglement der vereniging anders is bepaald.

Artikel 35.

De leden van het bestuur kunnen tezamen of afzonderlijk door een opzettelijke daartoe bijeengeroepen ledenvergadering uit hun functie worden ontzet. De gelegenheid wordt hun geboden zich te verantwoorden. 

Artikel 36.

De voorzitter leidt de vergaderingen, tekent de notulen en desgewenst belangrijke stukken en handhaaft de bepalingen in dit reglement vervat. Hij heeft het recht de discussie te sluiten, tenzij echter de meerderheid wenst tot verdere besprekingen. 

Artikel 37.

De secretaris ( esse ) voert in overleg met de voorzitter de correspondentie der vereniging. Op de jaarvergadering brengt hij / zij verslag uit over de toestand en werkzaamheden der vereniging. De secretaris ( esse ) houdt notulen van leden – en bestuursvergaderingen. 

Artikel 38.

De penningmeester ( esse )  int alle gelden, doet alle betalingen, desgewenst in overleg met het dagelijks bestuur. Op de jaarvergadering brengt hij / zij verslag uit over de financiële toestand der vereniging. 

Artikel 39.

De commissarissen ( essen ) zijn het bestuur in alles behulpzaam.

Vergaderingen en stemmingen.

Artikel 40.

Ledenvergaderingen kunnen bijeen geroepen worden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of indien tenminste 40 stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur is verplicht binnen 14 dagen de ledenvergadering uit te schrijven. 

Artikel 41.

De algemene jaarvergadering vindt elk jaar plaats.

Artikel 42.

De agenda van de jaarvergadering moet onder andere bevatten:

 1. Jaarverslag van de secretaris ( esse ).
 2. Jaarverslag van de penningmeester ( esse ).
 3. Begroting voor het komende jaar.
 4. Verslag van de kascommissie.
 5. Verkiezing bestuur en andere functies.
 6. Verkiezing kascommissie.

Artikel 43.

Bestuursvergaderingen worden  belegd door de voorzitter in overleg met de secretaris ( esse ) of op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Artikel 44.

Een bestuursvergadering is alleen geldig, indien tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn. 

Artikel 45. 

Ledenvergaderingen zijn alleen geldig, indien tenminste de helft door stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan moet de vergadering gedaagd worden, in welk geval deze tweede vergadering te alle tijde geldig is. 

Artikel 46.

Alle besluiten worden, voorzover ziet anders bij de statuten of huishoudelijk reglement bepaald, genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 47.

Voorzover dit bij de statuten of huishoudelijk reglement is bepaald, wordt aan de stemming over bepaalde onderwerpen, hetzij door alleen mannelijke of door alleen vrouwelijke leden deelgenomen.

Artikel 48.

Behoudens het in artikel 47 bepaalde, brengt ieder stemgerechtigd lid één stem uit.

Artikel 49.

Ondersteunende leden en leden van verdienste hebben geen stemrecht, zij kunnen echter een adviserende stem geven, doch alleen op voorstel van het bestuur.

Artikel 50.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Artikel 51.

Over verkiezing van personen is volstrekte meerderheid vereist. Is deze niet aanwezig dan heeft wederom vrije stemming plaats. Wordt ook hierbij geen meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemming verkregen, of zo het meerdere verkiezingen betreft, tweemaal zoveel personen als gekozen moeten worden. Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meerdere personen in aanmerking, dan heeft tussen deze twee herstemming plaats. Bij deze stemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen. 

Artikel 52.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Artikel 53.

Blanco stembriefjes en onduidelijke stembriefjes zijn ongeldig.

Artikel 54.

De convocatie voor een huishoudelijke vergadering, bevattende de gehele agenda, moet tenminste acht dagen van tevoren de leden worden toegezonden, tenzij het bestuur met algemene stemmen een huishoudelijke vergadering urgent acht, in welk geval deze termijn op drie dagen wordt gesteld.

Artikel 55.

Besluiten kunnen niet worden genomen over onderwerpen, die niet bij de oproeping ter kennis der leden zijn gebracht.

Artikel 56.

Het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester ( esse ) wordt, behalve door het bestuur als zodanig uitgeoefend door een kascommissie, bestaande uit 2 of 3 leden, gekozen uit en door de stemgerechtigde leden der vereniging.

Artikel 57.

Jaarlijks treedt de kascommissie af. De aftredenden zijn herkiesbaar.

Artikel 58.

De kascommissie is verplicht tenminste 1 maal per jaar de boeken van de penningmeester ( esse ) op te nemen. Zij is bevoegd dit te doen, telkens wanneer zij dit nodig oordeelt. De penningmeester ( esse ) is verplicht alle inlichtingen te geven, die door de kascommissie worden verlangd.

Technische aangelegenheden.

Artikel 59.

Het bestuur wordt in technische aangelegenheden bijgestaan door de leider (s) en /of leidster (s) der vereniging.

Kleuter, adspirant en junior afdelingen.

Artikel 60.

De kleuter, aspirant en junior afdelingen tot de leeftijd van 16 jaar, zijn een onderdeel der vereniging. Zij staan rechtstreeks onder het bestuur.

Artikel 61.

De kleuterafdelingen bestaan uit jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar. De aspirant afdelingen bestaan uit jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. De junior afdelingen bestaan uit jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar. 

Artikel 62.

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door aanmelding bij het dagelijks bestuur of bij de leiding met een hiervoor bestemd aanmeldingsformulier. Over toelating beslist het bestuur.

Artikel 63.

Bedanken voor het lidmaatschap moeten schriftelijk geschieden door ouders of voogden vóór de aanvang van een nieuwe maand. Andere wijze van opzeggen is niet geldig.

Artikel 64.

De leider of leidster kan de jongens en meisjes bij andere afdelingen onderbrengen.

Artikel 65.

De leider of leidster heeft het recht leden uit de turnzaal te verwijderen, indien daartoe zijns inziens redenen bestaan.

Artikel 66.

In geval van wangedrag kan het bestuur besluiten voornoemd lid te royeren.

Artikel 67. 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Orde Bepalingen.

Artikel 68.

Het is verboden te roken, zowel in de zaal, als in het kleedlokaal.

Artikel 69.

De leden zijn verplicht op de oefenavonden in sportkleding te verschijnen. Sportschoenen zijn verplicht.

Artikel 70.

Op de oefenavonden heeft ieder lid zich aan de voorschriften van de leider of leidster te onderwerpen.

Artikel 71.

Ieder lid is verplicht bij het opzetten en wegzetten van de toestellen behulpzaam te zijn.

Artikel 72.

Zij, die zich aan bovenstaande bepalingen niet houden, kunnen na herhaalde waarschuwing worden geroyeerd.

Kleding.

Artikel 73.

De officiële kleding wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Leiding.

Artikel 74.

Aan de vereniging zijn leider (s) en / of leidster (s) verbonden, die tevens lid der vereniging kunnen zijn. Deze kunnen een salaris genieten, dat op de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 75.

De leider (s) en/of leidster (s) leiden de oefeningen en houden algemeen toezicht. Zij regelen de technische aangelegenheden.

Artikel 76.

Alleen op gunstig advies van de leiding kan het bestuur uitvoeringen, demonstraties en dergelijke organiseren. 

Artikel 77.

De verhouding van leider of leidster tot vereniging wordt door het bestuur bij contract geregeld. Bij niet nakomen van zijn of haar verplichtingen, kan hij of zij op voorstel van het bestuur, door een besluit van de ledenvergadering worden ontslagen. Benoeming van een nieuwe leider of leidster vindt op dezelfde wijze plaats.

Artikel 78.

De leiding kan op alle vergaderingen uitgenodigd worden. Zij heeft een adviserende stem.

Slotbepalingen.

Artikel 79.

Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging op de vergaderingen van binden of verenigingen, waarvan zij lid is. Zo nodig kan het bestuur ook andere leden of haar leider ( s ) en/of leidster (s) daartoe uitnodigen. Reis-  en verblijfkosten der afgevaardigden worden vergoed.

Artikel 80.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 81.

Het bestuur kan, in overleg met de leiding, onderlinge wedstrijden uitschrijven en prijzen uit de verenigingskas beschikbaar stellen, zonder machtiging der ledenvergadering. 

Artikel 82.

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de ledenvergadering, bij een besluit, genomen met tenminste ⅔ deel der uitgebrachte geldige stemmen. Zij mogen geen bepalingen hervatten in strijd met de statuten.

Artikel 83.

Tot ontbinding der vereniging kan alleen besloten worden op een ledenvergadering, indien een daartoe strekkend voorstel op de oproepingsbrief is vermeld en ingeval op deze vergadering minstens ⅔ deel der senior leden of stemgerechtigde leden aanwezig is. De ontbinding behoeft tenminste ⅔ deel der geldig uitgebrachte stemmen. Is op deze vergadering niet ⅔ deel der stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt de vergadering uitgesteld. De tweede vergadering is dan te alle tijde geldig.

Artikel 84.

In geval van ontbinding is het bestuur belast met de afwikkeling van nog lopende zaken. De vergadering, welke tot ontbinding besluit, wijst tevens een bestemming aan van het eventueel batig saldo, met dien verstande, dat dit nummer onder de leden mag worden verdeeld.

Artikel 85.

Alle geschillen tussen de vereniging en één of meer van haar leden, die voortvloeien uit de statuten of dit huishoudelijk reglement van de vereniging, of uit door haar genomen besluiten worden beslist door drie scheidslieden, die als goede mannen en/of vrouwen naar billijkheid zullen oordelen. Indien partijen het over de keuze der scheidslieden niet eens zijn, zal de benoeming door de meest gerede partij worden gevraagd aan de bevoegde rechter.

Aldus vastgesteld op de huishoudelijke vergadering van 

11 september 2021.

de secretaris ( esse ), De voorzitter,

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern